توجه چیست؟

ارزیابی نقص توجه درکودکان و بررسی انواع توجه

توجه چیست؟ هر لحظه اطلاعات زیادی توسط حواس پنجگانه وارد مغز می‌شوند؛ اما تنها اطلاعات خاصی که از اهمیت بیشتری برخوردار باشند مورد پردازش قرار می‌گیرند و اطلاعات دیگر نادیده گرفته می‌شوند و مورد پردازش قرار نمی‌گیرند. به این فرایند شناختی توجه می‌گوییم. شاید وقتی در حال انجام یک فعالیت هستید مثلاً هنگام انجام تکالیف …

ارزیابی نقص توجه درکودکان و بررسی انواع توجه ادامه »